Zafago Service Ads

Dịch vụ gửi tin nhắn thương hiệu - SMS Brandname

Dịch vụ gửi tin nhắn thương hiệu - SMS Brandname

<p>SMS Brandname l&agrave; giải ph&aacute;p marketing nhằm tăng mức độ nhận diện thương hiệu m&agrave; kh&ocirc;ng mất nhiều chi ph&iacute;, nhanh ch&oacute;ng v&agrave; hiệu quả...

Digital Branding - Xây dựng thương hiệu số

Digital Branding - Xây dựng thương hiệu số

<ul> <li>Thiết kế logo v&agrave; nhận diện thương hiệu</li> <li>Thiết kế website</li> <li>Truyền th&ocirc;ng thương hiệu</li> </ul>

Lead Generation - Thu thập data khách hàng tiềm năng

Lead Generation - Thu thập data khách hàng tiềm năng

<ul> <li>Cam kết Lead, cam kết CPL,...</li> <li>Triển khai đa k&ecirc;nh: Zalo, Tiktok, facebook, Google, Cốc Cốc</li> <li>Tối ưu marketing-sale</li> </ul>